pkt850

PK-T 850 SAF G45

PK-T 850 SAF G45

mm  pik7  3a
 4a 850 850
 c 850×850 850×850
 pik3  pik4  1  2  pik7
3x400V/50Hz 4 350 7770x34x1,1 2500
L B H V
3150 3950 3000

770